Yangın Kaçışı

Yangın veya acil durum esnasında tüm mahallerde, insanların yangından uzaklaşarak güvenli toplanma alanlarına gitmek üzere doğru kaçış yollarını kullanıp son çıkışa ulaşabilmeleri, bina içerisindekileri tahliye için, kullanılacak olan çıkışların ve doğru kaçış yollarının, standartlarca belirlenmiş özellikte, yeşil zemin üzerine beyaz renklerde, aydınlatılmış işaretlerle gösterilmesi şarttır. Ayrıca kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatması yapılması zorunludur.

Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir.

Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.

Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.

Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.

Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.

Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir.

Yangın kapıları yangına dayanıklı iç dolgu malzemesi kullanılmalı, kapı üzerindeki ekipman ve aksesuarların tümü yangına dayanıklı ısı ve duman yalıtımlı malzemelerden üretilmelidir.

Kaçış esnasında kolay açılabilmesi için panik bar adı verilen kapı açma mekanizması ile açılabilmelidir.

Kapıların yangına dayanım süreleri E 60-E 90-E 120-E 180 ve EI 60-EI 90-EI 120- EI 180 dakika olarak tanımlanmıştır.  Yangın kapıları TS EN 1634-1 standartlarına uygun olmalıdır.

Konaklama ve yaşama alanlarının kapılarının en az 30 dakika yangına dayanıklı olması gerekmektedir. Yangına dayanıklı iç mahal kapılarının bu tip mahallerde kullanımı zorunludur.